Nâng cấp sửa chữa hệ thống XLMT

- Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải.
- Nâng cấp hệ thống xử lý nước cấp.
- Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải.
- Nâng cấp các hệ thống máy móc, bồn bể, đường ống cơ khí cho các công trình xử lý.
- Bảo trì, bảo dưỡng, thay thế lắp đặt bổ sung các thiết bị xử lý môi trường.
- Tư vấn cải tạo mở rộng công suất xử lý cho các hệ thống xử lý nước thải, nước cấp, khí thải...

Đăng kí đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

Đăng kí đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

Xin cấp phép khai thác nước

Xin cấp phép khai thác nước

Xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước

Xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước

Quan trắc – lập báo cáo giám sát môi trường

Quan trắc – lập báo cáo giám sát môi trường

Lập sổ chủ nguồn chất thải nguy hại

Lập sổ chủ nguồn chất thải nguy hại

Tư vấn môi trường

Dưới đây là các lĩnh vực hoạt động của chúng tôi:

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM);
- Lập các loại đề án bảo vệ môi trường;
- Đăng ký đạt chuẩn môi trường;
- Báo cáo giám sát môi trường định kỳ;
- Lập đề án thăm dò khai thác nước ngầm;
- Hồ sơ xả chất thải vào nguồn nước;

Xử lý cáu cặn lò, lò hơi

Xử lý cáu cặn lò, lò hơi

Xử lý khí thải

Xử lý khí thải

Xử lý nước thải, nước cấp

Xử lý nước thải, nước cấp

0933.593.616