Tìm hiểu hệ thống xử lý nước thải mực in

Tìm hiểu hệ thống xử lý nước thải mực in

Nâng cấp sửa chữa hệ thống XLMT

- Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải.
- Nâng cấp hệ thống xử lý nước cấp.
- Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải.
- Nâng cấp các hệ thống máy móc, bồn bể, đường ống cơ khí cho các công trình xử lý.
- Bảo trì, bảo dưỡng, thay thế lắp đặt bổ sung các thiết bị xử lý môi trường.
- Tư vấn cải tạo mở rộng công suất xử lý cho các hệ thống xử lý nước thải, nước cấp, khí thải...

Dự Án cấp phép khai thác nước

Xin cấp phép khai thác nước

Dự án ROYAL LOTUS Hạ Long

Dự án ROYAL LOTUS Hạ Long

Dự án nhà máy nước thải

Dự án nhà máy nước thải

Đăng kí đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

Đăng kí đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

Xin cấp phép khai thác nước

Xin cấp phép khai thác nước

Xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước

Xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước

Quan trắc – lập báo cáo giám sát môi trường

Quan trắc – lập báo cáo giám sát môi trường

Lập sổ chủ nguồn chất thải nguy hại

Lập sổ chủ nguồn chất thải nguy hại

0933.593.616